เรือทัวร์

ชื่อเรือ :  หยง หยง

จุผู้โดยสาร : 35 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  จาระวี
จุผู้โดยสาร : 30 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  ธัญญา
จุผู้โดยสาร : 35 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  เลตรัง1
จุผู้โดยสาร : 50 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  พะยูน
จุผู้โดยสาร : 75 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  พลอยไพริน
จุผู้โดยสาร : 80 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  ศรีประภา
จุผู้โดยสาร : 80 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  ซีแลน3
ผู้โดยสาร : 80 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  ณัชชา
จุผู้โดยสาร : 90 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  น้องสุ
ผู้โดยสาร : 100 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  
จุผู้โดยสาร : 100 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  วาสนา
จุผู้โดยสาร : 100 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  ลิบง
จุผู้โดยสาร : 120 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  เลตรัง3
ผู้โดยสาร : 120 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  ตะนอย
จุผู้โดยสาร : 120 ท่าน
ลูกเรือ : 2 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง

ชื่อเรือ :  จันทรัตน์
ผู้โดยสาร : 120 ท่าน
ลูกเรือ : 5 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง